Rozwój działalności oraz wprowadzenie nowych usług przez firmę LemonMind.

Tytuł projektu: "Rozwój działalności oraz wprowadzenie nowych usług przez firmę LemonMind."

Wartość całkowita projektu: 676 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 274 450,00 zł

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Lemonmind Olgierd Mrozik w wyniku rozbudowy systemu automatyzującego procesy biznesowe oraz rozszerzenia oferty o innowacyjne usługi świadczone w modelu SaaS: system kontroli realizacji zadań wyposażony w inteligentny algorytm kontroli efektywności oraz inteligentny system monitorowania efektywności i wydajności działania aplikacji webowych oparty o BIG DATA i algorytmy sztucznej inteligencji. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie m.in. zwiększenie wartości przedsiębiorstwa oraz wzrost przychodów ze sprzedaży.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.