Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZNACZONA DLA KONTRAHENTA ORAZ OSÓB
REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTA

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), LemonMind Sp. z o.o. informuje, że:

1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO przekazanych na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest LemonMind Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-289), przy ul. Azymutalnej 9, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000953368,  NIP 9571141336.
2.    We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: LemonMind Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-289) przy ul. Azymutalnej 9 z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.
3.    Zebrane dane osobowe obejmujące następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, dane ujawnione w rejestrach publicznych), dane kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, firma reprezentowanego podmiotu) będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na spółce LemonMind Sp. z o.o.
4.    Podstawą prawną przetwarzania przez LemonMind Sp. z o.o. danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:
1)     wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na LemonMind Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z:
a)    przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
b)    realizacją żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, w przypadku zwrócenia się z żądaniem udostępnienia danych przez odpowiednie organy,
2)    prawnie uzasadniony interes LemonMind Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym:
a)    zawarcie i realizacja Umowy pomiędzy Stronami,
b)    archiwizacja będąca realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5.    Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1)    podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LemonMind Sp. z o.o., w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, serwisowe,
2)    podmiotom świadczącym usługi na rzecz LemonMind Sp. z o.o., w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień określonych w Umowie), doradcom prawnym lub finansowym lub audytorom LemonMind Sp. z o.o. (w związku ze świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z Umowy), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z LemonMind Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.
6.    Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
7.    Każdej osobie, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z zawarciem i realizacją Umowy przysługuje:
1)    prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
3)    prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4)    prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, kiedy LemonMind Sp. z o.o. przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
8.    Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
9.    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie celów przetwarzania realizowanych w oparciu o obowiązek prawny ciążący na LemonMind Sp. z o.o.
10.    Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZNACZONA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACYJNYM ORGANIZOWANYM PRZEZ LEMONMIND SP. Z O.O.
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) jest LemonMind Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-289) przy ul. Azymutalnej 9, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000953368,  NIP 9571141336.
2.    We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: LemonMind Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-289) przy ul. Azymutalnej 9 z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.
3.    Cele przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w LemonMind Sp. z o.o., w tym oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych.
4.    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej jest:
1)    wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na LemonMind Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym art. 221 Kodeksu pracy, w zakresie następujących danych – imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2)    zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku przekazywania danych innych niż wyżej wskazane,
3)    zgoda o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości.

5.    Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1)    podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LemonMind Sp. z o.o., m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji oraz podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji celów wymienionych powyżej, świadczącym usługi serwisowe i archiwizacyjne,
2)    podmiotom świadczącym usługi na rzecz LemonMind Sp. z o.o., w tym doradcom prawnym lub audytorom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z LemonMind Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
6.    Okres przechowywania danych
Oferty kandydatów biorących udział w danej rekrutacji, w tym dane osobowe tych kandydatów, 
którzy:
1)    wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu ich wprowadzenia do systemu za pomocą formularza aplikacyjnego lub do momentu wycofania zgody,
2)    nie wyrazili zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane nie dłużej niż do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem, a po tym czasie niezwłocznie usuwane.

7.    Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu:
1)    prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
3)    prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4)    prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: [email protected],
5)    prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od LemonMind Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym w zakresie, w jakim są przetwarzane. Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana zgody. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby administrator uczynił to w Pani/Pana imieniu, o ile będzie to technicznie możliwe.
8.    W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
9.    Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
10.    Informacja o wymogu podania danych. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, brak ich podania nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.
11.    Informacja o profilowaniu danych osobowych:
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą podlegać procesowi profilowania (poprzez przeszukiwanie bazy danych kandydatów na podstawie wybranego kryterium np. wykształcenia, doświadczenia zawodowego, regionu), nie będą jednak służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.